Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 17 y

Havenen van Groot-Brittannien ingekomen, of uitgevaaren is, bedroeg in

Schepen. Tortnen. Ï783. 7,690 8ia,960? Binnen

Ï7Q5.. 10,174 1,262,568} gekomen.

,783. 7,7*9 870,270,ö dld/"

1795. 10,133 1,164,9103 6 En hoe zeer de vermeerdering onzer Britfche Schepen zo aanmerkelijk is, zal het ieder, die mij hoort, niet kunnen ontflippen, dat die aanwas nog aanmerkelijk grooter geweest zoude zijn, indien de omftandigheden van den Oorlog ons niet genoodzaakt hadden een groot aantal Koopvaarders tot Transportfchepen te gebruiken^ en wijders onder zekere bepaalingen, een tem* porair gebruik van vreemde Bodems te maaken.

De trapswijze vermeerdering onzer Koöpvaardijfchepen zal nog klaarder kunnen gezien worden uit de Rekeningen, welke gehouden zijn, volgens de Register - acte, beter bekend bij den naam van dien Edelen Lord, die dezelve heeft ingevoerd.

En, daar deeze acte niet volledig in train gé> bragt is voor den Jaare 1789, kan ik de vergelijking tot geen vroeger tijdperk brengen, Meö merke wijders aan, dat wij in den Jaare 1789, onbetwistbaar geweest zijn in een ftaat Van den B hoog-

Sluiten