Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liteit, en van de buitengewoone Kosten, die voorde Armee , geduurende den loop van dit Jaar gemaakt zullen moeten worden : en het is mogelijk , dat dezelve dan zes a zeven Millioene^

kunnen bedraagm.

Mijn aandagt wijders op het Sinkend - Fonds, vestigende , kan ik voor het Jaar 1783 geen pveifchot in het zelve opgeeven. Er waren toen in het zelve geene middelen voor handen: integendeel , daar was een Deficit in de Revenuen van ten minftenoC 2 3 000,000, beneden den Staat de? Inkomften, in tijden van Vreede, onderfteld zijnde, dat dezelve bedraagen Vijftien Millioenen.

Het rendement van de vaste Taxen, voor den Jaare 1783, was 19,194,000.

Aangenomen wordende de Ciering van den ontvangst van het rendement van die Taxes, die in 1782 en 1783 geaccordeerd zïjn, dan moet het bedraagen daar van gefteld worden, op 256,00a. Land en Mout-Tax 2,550,000.

jDeficit om aan te vullen het on- , «

derltelde gewoone inkorten in Vreedtns tijd, _2,000,00a,

ƒ 15,000,000,

Geheel verfchillende is hier mede de Staat van hetzelve Fonds, op den 2 Meij 1796. Op dien

dag

Sluiten