Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *3 )

dag was het Sinking-Fonds Credit. <=£ 2,4.00,000. zonder hier bi, te voegen tot Supplement de °^ 200,000. Welke aan dat Fonds Jaarlijks toegedaan ?ijn

Ja ik heb mij in ftaat gefteld om te kunnen aantoonen, wanneer daartoe eene geichikte gelegenheid zijn zal, dat, boven en behalven zo een aanzienlijk Sinking ■ Fonds, 't welk in en van zich zelve alle oogenblikken toeneemt, er, door middel van de thans geheeven wordende Taxen, nog bovendien een batig faldo van Inkomftcn, boven de Lasten, voor handen zijn zal, het welk, zelfs in die ongegronde onderilell.ng, dat dezelve niet meer in Vreede dan in Oorlog zullen opbrengen, met de hulp, die men van de deelneeming van de O. ï. Comp. en van de Loterij te wagten heeft, Jaarlijks één Millioen meerder rendeeren zal dan de Staat van ontvangst in tijJen van Vreede, gefield als vooren op >~ 15,000,000 En dit alles, in weerwil van de betaaling der Interesien van die Schulden, die geduurende deeze-n Oorlog gemaakt zijn —i—

Wilde men hier tegen aanvoeren , dat de gewoone uitgaven in tijden van Vreede, meerder bedraagen zullen dan 15 Millioenen Ponden, dan pog zal hec overfchot, 't geen ik betoogd heb, dat 'er is, daartoe, geheel of ten deele , gebutikt kunnen worden, zonder eenige hinder of ftiiftond B 4 te

Sluiten