Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gereekend, binnen 41 jaaren afbetaald zijn zal;

wanneer een inkomen van =£4,500,000 jaarlijk* voorhanden z>jn zal, waarover het Parlement aU dan ten gemeenen nutte zal kunnen befchikiceii - r

Omtrent Negentien Millioenen Capitaal zijn nu afgelost, uit kragte van de fchikkingen, in den jaare 1786 nopens het Sinking FondN gemaakt. Zes andere Millioenen zullen in omtrent drie Jaaren insgelijks afgelost worden, en dan zullen de Annuiteiten van 5 pC°. aflosbaar zjjn.

De Aflosfing, die nu gelchied is, is meer dan di ie maal zo groot als de geheele vermindering, die plaats gehad heeft, geduurende den geheelen tijd van Vreede tusfehen 1763 en 1775, en zulks, piet tegenftaande men, jn den Jaare 1790, zich, tfgens Spanje heeft moeten wapenen, waarvan de kosten beloopen hebben, ot t,830,000, welke reeds bij afzonderlijke fchikkingen betaald zijn.

Het is een zeer gewigtig gevolg, uit dit plan voortvloeiende, dat de gantfche masfa van altoos duure-nde Annuiteiten , in de daad , veranderd is in Annuiteiten voor zekere jaaren , verfchillende naar gelang van den Cours der Aflosfmga van 54 tot 39 Jaaren. En men heeft ondervonden, in den loop deezer operatie ? dat de dagelijkfche en opioopende betaalingen der afgeloste Capitaajen de baste en voordeeligfte uitwerking

heb-

Sluiten