Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «? )

•hebben op de Geld - Negotialien en het Publicq Vertrouwen.

Ik zal.mij onthouden van het maaken van aanmerkingen , nopens de kosten door den tegen? woordigen Oorlog veroorzaakt, in vergelijkingvan die van voorige Oorlogen. Ook zal ik niet fpreeken van de Inkomllen der Lasten, of van derzelver Strekking, om ligter of zwaarder drukkende, voor het Volk in 't gemeen, te zijn.

Ik ben gereed, over die onderwerpen, bij eene betere gelegenheid te fpreeken , geenzins echter als een Voorflander en Drijver van den Oorlog. De Edele Marquis kan met geen grooter deelneeming , dan ik zelve , befchouwen , alle die nadeelen en rampen, die van eenen zo uitgebreiden Oorlog , als die wij thans voeren , onaf-

fcheidelijk zijn. Dan ik zie tevens de

onvermijdelijke noodzaakelijkheid van dien OorJog , en hierom fchep ik een grooten troost, uit het gevoel en de overtuiging, waarin ik ben, dat wij volkomen in ftaat zijn, om denzelyen te voeren. — En in de daad, — het is allergewigtigst, niet alleen, dat wij onze eigene kragten en hulpmiddelen allernauwkeurigst weeten te waardeeren, maar ook, dat wij doen blijken, dat wij, met een welgegrond vertrouwen, pns op deeze onze iïerkte en die Resfources, yoor 't vervolg, gerustelijk kunnen verlaaten,

in-

Sluiten