Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 y

dit Land, hoe zeer den Last van éenèn uitgébreiden Oorlog torsfende, echter in welvaart eri voorlpoed is toegenomen.

Waaraan moet, naast de gunst en befcherming dér Goddelijke Voorzienigheid, dit alles toegefchreeven Worden? — Aan onze overmagt en voorfpoed op zee — Aan onze veroveringen iri Oost- en West-Iridie — Aan het verkrijgen Vari nieuwe Marktplaatfen voor ons vertier— Aan den onderneëmzieken aart onzer Kooplieden <— Aan de vermeerdering eri aanwas onzer Manufactuujen _^ Aan den nadruk, ernst en klem , waarmede onze Landaart de kunften van Vreede en Oorlog weet te öeffeneh ~ Aan de zo moeijelijke vereeniging van de Vrijheid met de Wetten i_ Aan hei Nationaal Chara&er, te gelijker tijd minnaar en minnaresfe van de grondbeginfelen van onze onnavolgbaare Cohftitutie. —■ Eene Conftitutie, welke onze Vijanden getragt hebben om verre te werpen door middelen en poogingen , waardoor zij hun eigen val geheel en al berokkend hebben — Eene Conftitutie, Wier behoudenis en befcherming het groot voorWerp is van onze Worftelingen in deezen zo rechtvaardigen als noodzaakelijken Oorlog.

Staat

Sluiten