Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van wicn hy geene kleene blyken van edelmoedig vertrouwen ontving. —. Van dien tyd af belloot hy (zich intusfchen heimlyk toegelegd hebbende op de kennis van het Christendom') hetzelve openlyk te belyden.Dan, zulks te doen onder het oog van zyn Geflagt wilde het bevreesde Hart, door de voorige ftormen nog niet volkomen bedaard, niet gehengen. Des nam hy voor naar Engeland te gaan, en daar in volle

vryheid zyn oogmerk uit te voeren. ■

Hy frak dan derwaards over, begaf zich by de Weleerwaardige Heeren, Putman en van Effen, beide Vaderlanders, die de Leer der Hervormden in onze Taal te Londen prediken, en verzogt, om verder in dezelve onderweezen te worden, en daarop den Doop te onvangen. Daa deeze Leeraars tragtten deszelfs vrees te verwinnen, en keurden best, dat hy naar het Vaderland wederkeerde, en aldaar dat werk verrigtte. Abas volgde deezen raad,

en kwam te rug. Maar toen welde

de angstvallige fchroom met nieuwe kragt wederom boven , en hy, geene plaats ter omhelzinge van het Christendom voor zich veilig oordeelende, nam een befluit, om naar Bazel te reizen, aldaar JBelydenis van het Evangelie te doen, en 'er te blyven, willende daar den kost winnen

met

Sluiten