Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keurig verflag van alles; en verzogt Onderwys, om daar op den Doop der Christenen te ontvangen. Wat hierop ten

onderzoeke deezer zaak gedaan zy, behoeft hier niet breedvoerig gemeld te worden. Alleen zeg ik, dat wy ons over 's Mans reeds verkreegen kundigheden in den Christelyken Godtsdienst verwonderd hebben , en door deszelfs openhartige belydenis van goed en kwaad overgehaald werden , om medelyden met hem te oefenen, en het verzoek in te willigen. Terwyl wy zeiven de hand niet van hem aftrokken , gaven wy hem, op goeden grond, over aan het Onderwys van onzen bekwaamen Katechifeermeester, Hendrik Jan Beüsekamp, die het zo ver met hem bragt, dat de verzogte opcnlyke Belydenis en de Doop werden vastgefteld en verrigt op den 2.6 Maart deezes jaars 1782.. In de vol¬

gende gedaane Belydenis zyn zulke ftukken, die voornaamlyk tusfchen ons en de Jooden in verfchil zyn, behandeld, en de bewyzen, tot ftaaving der Waarheid zo ingerigt, dat zy voornaamelyk tegens de gevoelens dier Natie gelden. De Belyder hadt ook zyne drangredenen voor de Leerftellingen onzes Godsdienst uit het Nieuwe Testament kunnen ontleend hebben,

cm

Sluiten