Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A a n s f r a A K. 7

eer zouden zy met vreugde belyden, cn in Hem gelooven. Zacharias hadt, gelyk Gy weet, vóór veele Eeuwen zulks voorfpeld. Jo hannes herinnert ons, by deeze gelegenheid, die groote Voorzegging: hy fchreef en onderwees dus, toen Je sus niet meer op aarde predikte. Welk eene verwonderlyke verandering zou men dan daarna verneemen in Joodfche Harten, op deezcn verdienstelyken dood vaa Je sus, door den magtigen Geest van God! —- 't Getal der geenen, die, weinige weeken na *s Hcilands derven, op den doorfteeken Jeïus zagen, dat is, in Hem geloofden, was groot; drie duizend ep éénen dag! Sedert de eerste tyden van het Evangelie is 'het getal der Bekeerden uit de Jooden zeer verminderd: want de meesten hebben de prediking deiApostelen verfmaad, en het verfchriklyk Oordeel van God rustte op die Natie, welker Voorvaders geroepen hadden: Zyn bloed home over ons , en over onze Kinderen! Die rampzalige wensch wordt, in het algemeen, tot op deezen dag vervuld. De Nakomelingen dier Vaderen, welken Jesus gek;uist hebben, Hemmen in derzelver bedryf overeen, en keuren dien dood goed: geen wonder dan, dat

Gods Oordeel over hen duurt. Eenï-

A 4 gen

Sluiten