Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis. *g

geene kragten meer doen, om dat zyne Landgenooten hem daar toe geene gelegenheid gaaven: en daar hy elders meer voordeel konde doen, zo kon hy zig te Nazareth ook niet langer ophouden.

V. Men zal mogelyk tegen U aanvoeren , dat het Euangelie voortgeplact is door Staatkunde: want de Apostelen namen Jooden en Heidenen aan. Dit was een gefchikt ontwerp, om zeer fchielyk een groot getal van Belyders te krygen ?

A. Hierop kan ik antwoorden, ï. dat de Roeping der Heidenen lang te vooren voorzegd was.

2. Dat ook het Euangelie zo wel den Heidenen een dwaasheid, als den Jooden een ergernis ware.

3. Eindelyk, dat de aanneeming van Jooden en Heidenen eer gefchikt fcheen te zyn, om den loop van het Euangelie te ftremmen, van wegens de vyandfehap, die tusfehen die beide Volken plaats had.

V. Maar men zal zeggen, dat de Apostelen het geloof met gezag afeischten op zwaare bedreigingen, waar door eenvoudigen verbysterd , en jdus door dwang tot het geloof zyn gebragt geworden.

A. Hierop antwoorde ik, 1 • dat de Apostelen geen geweld gebruiken konden.

B 4 s. De

Sluiten