Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4D G e e o o f s-

Borg, die tegelyk een waaragtig Menseli

is. Hy moet toch een waaragtig

Mensch zyn, anders kan hy noch de Wet gchoorzanmen, noch de ftraf draa-

gen. Hy moet ook een waaragtig

God zyn: want hy moet aan zyne gehoorzaamheid «en oneindige waardigheid kunnen byzetten: de gehoorzaamheid van een blood Schepfel reikt toch niet toe, om tegelyk den verzuimden Pligt te herüeïlen. Hy moet de Straf op eene wyze, die God verheerlykt, kunnen draagen, zonder daar onder tot wanhoop te vervallen. Hy moet cinde-

iyk ook aan het lyden der Straffe een oneindige waardigheid geeven, op dat het lyden van eenen zekeren tyd voor de fchuld van een eeuwig lyden voldoen kunne.

V. Van waar zou toch zulk een Borg te wagten zyn ?

A. Van God zelf, die, door een onuitfpreekelyke Goedheid, zulk eenen Borg beloofd heeft: want Davïds Sptuite zou Jehova, onze gcregtigheid', heeten Jer. 23. 5 , 6. De Talmud zelf verklaart deeze plaats aldus: (zie Baba Bathra, Hoofd ft. 5.) „ De Messias, van welken gefchreeven ftaat Jer. 23. heeft deezen Naam, met welken men

hem

Sluiten