Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis. 41

hem noemen zal, de Jehova, onze Geregtighcid. De oude, en by de Jooden zo zeer beroemde Chaldeeujche Overzetting, ftemt hier mede ook volkoomen overeerr.

V. Maar zulk een Borg is immers onmogelyk: want 'er is maar één God?

A. Zulk eenen Borg zou in de daad onmogelyk zyn, indien de eene Godheid niet beftondt in drie Perfoonen, die in den Bybel genoemd worden, Vader, Zoon en H. Geest.

V. Ik moet U toeftemmen, dat deeze Waarheid uit het gezegde noodzaaklyk voortvloeit: maar kunt gy dit ftuk nader bewyzen ?

A. Ik zou verfcheiden bewyzen kunnen aanvoeren; doch ik zal my alleen bepaalen tot ééne nadruklyke plaats uit Jef. 63. 9, 10. Hy, wien hier de benaauwdheid word toegefchreevcn , wurd vers 7. Jehova genoemd. De Engel zyns aangeztgts word ons hier ook bcfchreeven , als een Godlyk Perfoon: want wie anders, als God, kan door liefde en genade vcrlosfen? Wie anders, als God, kon Israël opneemen, en het draagen alle de dagen van oudsl En uit het geen hier aan deezen Engel word toegefchreevcn , blykt, dat hy dezelfde C 5 ' Ui

Sluiten