Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis. 55'

-nade geregtvaardigd word : dus gefchiedf het dan niet om de goede werken?

A. Neen: de ganfche Waereld is immers voor God verdoemclyk. Men

kan alleen door eenen Godlyken Borg zalig worden. —- De Regtvaardige leeft door het geloof, en niet door de werken der Wet. t Hab. 2. 4. 1 De

Heiligen van het Oude Testament hebben ook hunne eigen geregtigheid verworpen. Pf. 130. 3, 4. Pf. 143- & D<™9. 18.

V. Maar David fpreekt dan zich zelve tegen: want hy bid: rigt my, Henre, naar myne geregtigheid. Pf. 7. 9.

A. Geenzins'. want David fpreekt daar niet van zyne geregtigheid voor God; maar van zyne geregtigheid voor de Menfchen; gelyk uit het beloop van den geheelen Pfalm blykt.

V. Moses zegt evenwel: het zal onze geregtigheid zyn, als ivy zullen zuaarneemen te doen [alle deeze gebooden. Deut. 6. 25.

A. Moses fpreekt daar niet van het regt tot het eeuwige leeven: maar van het regt tot Canaan: gelyk uit het voorgaande van dit Hoofddeel duidelyk blykt.

V. Dus bewyst God genade, om in D 4 de

Sluiten