Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56 G. ü l o o f ; $

dc zonde te blyven, en boe kan dat goed afloopen?

A. Neen : zo doet God niet. Met de Regtvaardigmaaking gaat de Hciligmaaking gepaard; zo dat niemand geregtvaardigd word, of hy word ook, hoe langer hoe meer, van de fmet der zonde : gereinigd , en naar Gods Beeld vernieuwd : want by God is vergeeving, 9p dat hy gevreesd word. Pf. 130. 4. Paur,us heeft deezen blaam nadrukkelyk afgekeerd, en getoond, dat het lecven in de zonde onmogelyk met de genade bcllaanbaar is. Kom. 6.

V. Zo dan het Jeeven in de zonde met de genade onbeftaanbaar is, dan is de hoop der Christenen geheel onzeker, en zy moeten natuurlyk in eene geduurige onrust leeveu; wyJ de beste Cbrisnen fteeds zondigen ?

A. Het is waar; dat de Heiligden in dit leeven gebrekkig zyn: doch een . waar Geloovige kan niet geheel afvallen, en verlooren gaan: hierom kan elk Christen, die zyner bekeering bewust is, gerust en zeker zyn, dat God hem zal 'eiden na :r zyn Raad, en daar na in heerlykheid opneemen j naar de ziel aanftonds by den dood des lichaam , en

naar

Sluiten