Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6± Aanspraak.

zoudt; dat gy den gezegenden Naam van Jesus, openlyk, in deeze uur zoudt belyden; dat wy uwe Leidslieden daartoe zouden weezen ; en dat wy voor U zouden bidden, U wél doen , en U zegenen!

Hoe gedenkwaardig is dan niet deeze Dag, maar tevens hoe gewigtig voor U! En hoe veel verfchilt dezelve niet van aüc uwe voorige levensdagen! Hoe heuglyk en vrolyk is dezelve voor eene Ziel niet, die het ondericheid kent tusfehen het Joodcndom en het Christendom, tusfehen Ongeloof en Geloof, tusfehen Blindheid en Licht, tusfehen Dood en

Leven ! Geef, geef dan van alles

Gode de eer, en zeg met een nederig, maar tevens met een vuurig dankend hart: tot hiertoe heeft my de Heer geholpen !

Dan 'er komt nog één Dag, de laatjle van uw leven , die uw lot in de Eeuwigheid zal beflisfen. Hy zal de derde , de laatfte, de gewigtigfte Dag van allen zyn: maar die Dag, zo hoopt onze Ziel, zal voor U licht zyn , en geen duisternis!

Wy betuigen, in de tegenwoordigheid van den Heere Jesus en zyne heilige Engelen, ten aanhoore dcezer groote

Schaa-

Sluiten