Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A A N s P «. A K K, 6f

wykt de Kerk niet van hier) nog veele Ongeloovigen gedoopt worden. En zult Gy dan de Joodfche Natie , reeds genoeg met den goddelyken vloek bezwaard, vervolgen, befchimpen, hoonen , fmaaden? Mag men een Volk , dat God ons aanbevolen heeft, mishandelen of verdrukken? Bedryft, bedryft dan nimmer deeze zonde, en leert ze door eigen voorbeeld uwen Kinderen niet!

Lokt deeze dooiende Natie door uwe zuivere Leer, en vooral door eene blinkende Godzaligheid ter omhelzinge van het eeuwig Evangelie.- Bidt onophoudelyk den ontfermenden Jesus voor dezelve. Doet ze by alle gelegenheden wel-, en zegent ze, ook dan, wanneer ze U vervloeken mogt.

Allen danken wy; allen, zeg ik, van welke Gezindte zy mogen, zyn , die ee* nige weldaadigheid aan deezen Gedoopten hebben willen bewyzen. Hy zy , blyft hy langer onder ons, uwer liefde bevolen. De God- der mildaadigheid geeve U

daarvoor eenen anderen zegen! Zyt

Gy gefticht door de afgelegde Belydenis, door den verrigten' Doop, dankt God, dat Hy deezen doolenden Man te regt gebragt heeft, en bidt, dat hy in alle* ftandvastig zy!

E 3: Voor

Sluiten