Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

M en heeft met deeze proeve, die eene bevatbaarer en vollediger Godsdienstönderwyzing, dan de Heidelbergfche Katechismus , behelst, geenszins de bedoeling dien aan een' kant te fchuiven. In weerwil aller proeven van deezen aart, zal de eerfte onderwyzing in den Godsdienst, geduurende dc eerstvolgende tien 1 of twintig jaaren , nog altyd, naar aanleiding van dien Katechismus, in zulke huisgezinnen werkftellig worden gemaakt, wier ouders en grootouders, volgens denzelven, tot de kennis van hunnen Godsdienst zyn opgeleid.

Nogthans is het onloochenbaar,dat die Katechismus als een leiddraad, of handboek, by het eerfte pnderwys in den Godsdienst, zeer groote gebreken heeft; offchoon hy, anderszins, als. een belydenisgefchrift, zoals hy aanvangklyk zyn moest, en beoordeeld wordende naar den finaak des tyds, waarin hy gefchreven wierd, onbetwistbaare verdiensten bezit.

Aan den eencn kant, is hy, echter, tot het gezegde oogmerk, niet bevatbaar genoeg. Beiden, leeraar en leerling, hebben moeite om elkander, door de daarin voorgeftelde vraagen en antwoorden op dis vraagen, naar behooren te verftaan. Want, zoals ze in dien Katechismus voorkomen, cn, mees* « ten-

Sluiten