Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv VOORBERICHT.

tendeels, het zy te faamen, ofwel de eeneti afgedonderd van de anderen, door den leerling in den Godsdienst, zodra dezelve Hechts eenige bekwaamheid in het leezen bezit, van buiten worden geleerd, verftrekken de waarheden van den Godsdienst, op zyn best genomen voor een' zekeren tyd, enkel tot bezigheden voor het geheugen. Houd dit, eindelyk, op, dan vcrdwynt zelfs het kleinfte fpoor eener voorheen geleerde en doorgaands Hechts half-duidelyk begrepene waarheid allcngskens ten éénemaale uit het verftand: de jongeling, of het meisje, is , na verloop van eenige maanden, of, indien het geheugen by uitttek getrouw is, na verloop van eenige jaaren, met zyne Godsdienstkennis juist even zo verre als hy als kind was, en waar hy, in den beginne, aan zynen Godsdienst uit den Katechismus kennis verkreeg.

De leeraar wende vry alle moeite aan , om zynen leerling de vraagen en antwoorden verHaanbaar te maaken; hy zal, echter, zo lang hy hem by zyne onderwyzing geen ander bock dan dien Katechismus in de hand geeft, door alle zyne verklaaringen en ophelderingen niets meer uitwerken dan dat de leerling hier en daar ecnig licht ziet, doch dit licht fchielyk weder verliest, en dan op zynen verderen weg, ter kennisfe der weldaadigfle lecringevan Jefus, in eene des te grootcr duisternis moet voortwandelen.

Aan den anderen kant, heeft de rieidelbergfche Katechismus, befchouwd wordende als een handboek

Sluiten