Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORBERICHT.

diger Godsdienstönderwyzing verbeterd worden, be» oprdeelen dezulken, die ze gelieven te toetfen, door het gebruik by de verdere onderwyzing eener jeugd, die akyd aan den Heidelbergfchen Katechismus gewend geweest is. Deeze proeve, ondertusfchen, blyft flechts eene proeve, die,evenwel, hier en elders reeds met eenig blykbaar voordeel is gebruikt geworden.

Voor het overige is het noodig zich te erinneren, dat deeze proeve niet alleen naar de voornaam fte grondftellingen, maar ook naar de leerörde van den Heidelbergfchen Katechismus is ingericht, opdat by degeenen, die, van hunne kindsheid af, naardien Katechismus onderwezen zynde, vervolgens tot het verdere onderwys eens predikers komen, op denzelfden reeds gelegden grond, en die gevnecnlyk door den tyd eene taamelyke vastheid heeft verkregen, met eenig nut voortgebouwd zou kunnen worden. Geloof, ■ liefde tot God, liefde tot den naasten, en, -oefening in gebed,

als een hulpmiddel ter bevestiging in het geloof en

de Godzaligheid, dit is de weg dien de

Heidelbergfche Katechismus in de leerörde inflaat, en deezen weg heeft men ook, met eenige geringe afwyking, in deeze proeve verkozen: zodat de leerling, die den Katechismus gebruikt heeft, deeze proeve, zeer gcmaklyk, tot zyn nut, ook zal kunnen gebruiken.

IN-

Sluiten