Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem tot een

eeuwig - gelukzalig leven, na den dood van dit ligchaam,is beltemd ?

Wie helpt ons, ter verkryging van deeze kennis ?

Wat is deCln istelyke Godsdienst ?

i

Wie, en wanneer , vind men in tien Christe- ' lyken Gods- , dienst den ee- , nigen waaren troost, die in leven en Itervcn gelukkig; maakt ?

2 INLEIDING.

deeze God, van vroeg af, tot des menfchen geluk heeft gemaakt; —van de beloftenisfen, welken Hy hem, ten dien einde, heeft gegeeven; — en, eindelyk, ook, van de voorwaarden, onder welken - alléén de mensch aan de beloofde gelukzaligheid deel kan hebben.

Tot deeze kennis worden wy door den Godsdienst, en voornaamelyk door den Christelyken Godsdienst, geholpen.

De Christelyke Godsdienst is, eigenlyk, niets anders dan de inhoud van alle de Waarheden en leeringen , welken Jefus Christus en zyne discipelen, eertyds onder Je Jooden en Heidenen, openlyk als zulke ivaarheden en lecringen verkondigd hebben, wier kennis voor den mensch, tot zyne gerustheid en gelukzaligheid, onöntjeerelyk is.

Hy, die de learingen van deezen Chris:us en zyne discipelen, met een ecrlyk ïarte aanneemt, niet flechts aan de waarïeden gelooft, welken zy geleerd hebben, naar ook datgeen doet wat zy van den nensch eifchen; dccs vind den troost die ïem in leven en in fterven gelukkig en r,erust maakt.

De

Sluiten