Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 3

De gefchiedenis van deezen Christus en zyne discipelen, de ondervindingen van alle degeenen die, in alle tyden, de leere van Christus met waarachtig-eerlyke harten hebben aangenomen, en de eigene ondervinding van een' iegelyk die deeze leere heden nog evenzo aanneemt: — dit alles is 'er het fterkfte bewys van.

Al datgeen 't welk Christus en zyne discipelen den menfchen geleerd hebben, opdat zy voor dien troost vatbaar en denzelven deelachtig zouden worden, is te vinden in een boek 't welk de Bybel heet.

Dit boek beftaat eigcnlyk uit een verzameling van verfcheidcne byzondere fchriften, welken, op verfchillende tyden, ;door eenige verftandige en vroome Joodfche mannen, onder eene byzondere leiding der Godlyke voorzienigheid, gefchreven zyn.

Sommige van die fchriften waren reeds onder de Jooden in wezen toen Christus en zyne discipelen openlyk begonden te leeraaren; de verzameling deezer fchriften word tegenwoordig het Oude Testament genaamd, en maakt het grootfte gedeelte van den Bybel uit.

A 2 Be-

Wat is hiervan liet ileikfle bewys ?

[n welk boeit lyn de waarhelen en leeiin;en van den. Shristelyken Godsdienst vervat?

Waaruit beftaat eiaenlyk 3e Bybel ?

IVat is het Ou:ie Testament?

Sluiten