Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welk is de vournaamfte inhoud van de fchriften des Ouden Testaïneuts?

Is het goed en nuttig., datmen heden nog kennis aan den inhoud deezer fchriften verkryge?

Door wie zyn defchriften van het Nieuwe Testament gefChreven, en wat bevatten zy in zich ?

4 INLEIDING.

Behalve de gefchiedenis van het Joodfche volk, en verfcheidene ongemeen - ouder narichten, als: van het begin des menfehelyken geflachts op de aarde; van de wyze hoe de aarde haare tegenwoordige gedaante heeft verkregen; van de lotgevallen der eerfte menfehen; — zo bevat het grootfte gedeelte van den Bybel, of, de fchriften van het Oude Testament, vcele goede en gewigtigc waarheden in zich, wier kennis den mensch tot troost en tevredenheid kan verftrekken.

Het is, derhalve, goed en nuttig, wanneer men ook aan denjnhoud van de fchriften des Ouden Testaments kennis verkrygt; byzonderlyk , dewyl Christus en zyne discipelen, dikwerven, zich op deeze fchriften beroepen, en veel leerai wat nog uitvoeriger in dezciven voorgedraagen is.

Allermeest, echter, verdienen de fchriften van het zo genoemde Nieuwe Testament dat wy dezclven kennen leeren. Zy zyn gefchreven door eenige onmiddclbaare discipelen van Christus, nadat Hy niet meer op de aarde was, en vecle Joodcn en Heidenen zyne lecre reeds aangenomen hadden ;

Sluiten