Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke zyn de eigenfehappen van God, die ons door de reden en den Bybclbekendworden gemaakt?

Welke begrippen geeft ons de Bybel van Gods eigenfchappen?

Wat leert de. zelve vanGodJ eenheid ?

Wat, van zyn geestlyk Wezen ?

10 I. AFDEELING.

Jer. 9. 24. Die fich beroemt, beroemt fich hier in, dat hy verftaa, ende my kent, dat ik de Heere ben, doende^ weldadigheyt, regt ende geregtigheyt op der aerden: want in die dingen hebbe ik lust, /preekt de Heere.

De eigenfehappen van God, welken wy reeds door het gebruik der reden, en dooide befchouwing van Gods werken, maar veel zekerer door de duidelyke en bepaalJer onderrichting des Bybels, Ieercn kennen, zyn: zyne eenheid, zyn geestlyk Wezen , zyne eeuwigheid en onveranderlykheid, zyne groote magt en geweld, overaltegenwoordigheid, wysheid en kennis, goedheid, en heiligheid, gerechtigheid, barmhartigheid , en waarheid.

De Bybel vormt ons van dc zo even 'genoemde eigenfehappen van God de volgende begrippen; dezelve zegt:

Dat 'er buiten Hem geen God is, en niemant Hem in kennis en magt gelyk zy.

Jef. 44. 6. 7. Behalven my en is 'er geen Godt. Wie is my gelyk ?

Mare. 12. 29. De Heere onfe Godt is een eenig Heere.

Dat Hy geen ftoflyk, maar een onzichtbaar

Sluiten