Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE STUK. 13

opftaen: Gy verfiaet van verre myn gedachte. Gy omringht myn gaen, ende myn liggen: ende gy zyt alle myne wegen gewent. Als 'er [noch'] geen woort op myne tonge en is, Jiet, Heere, gy weet het alles.

Sirach 42. 18—20. De Heere onderfoekt 't hert der menfchen; en hy weet wat zy gedenken. Want de Heere weet alle dingen; en hy Jiet tot welker tyd een ygelyk gefchieden fal. Hy verkondigt wat voorleden en wat toekomende is; en openbaart wat verborgen is: Hy verftaat alle heymelykheden, en hem is geen faak verborgen.

Dat Hy de liefde zelf, en weldoen zyn; lust is.

1. Joh. 4. 16. Godt is liefde.

Pf. 145. 16. Gy doet uwe hant open, ende verzaedighb al wat daer leeft [na u] welbehagen.

Pf. 145. 9. De Heere is aen allen goet.

Dat Hy-alléén goed, en niets kwaads aan Hem is, maar, uit dien hoofde, ook het goede by zyne fchepfelen bemint, en van het kwaade een' afkeer heeft.

Mare. 10. 18. Niemant en is goet, dan een, [Namelick] Godt.

Deut.

,Vat,van zyne ;oedlieid ?

Wat, van zyne

Sluiten