Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE STUK. 15

Exod. 34. 6. Heere Heere, Godt, barmhartig en genadig: lankmoedig en groot van weldadigheyt ende waerheyt.

Ezech. 33. 11. [Soo waerachtig als] ik leve, /preekt de Heere Heere, fooik lust hebbe in den doot des godtloofen! Maer daer in [liebbe ik lust] dat de godtloofe fich bekeere van fynen wegh, ende leve.

2. Pet. 3. 9. De Heere is lankmoedig over ons, niet willende dat eenige verkoren gaen, maer datfe alle tot bekeeringe komen.

Dat Hy zich altoos aan zyne redelyke fchepfelen zodanig openbaart gelyk Hy het meent, ook wat Hy belooft gewis houd.

Pf. 33. 4. Des Heeren woord is recht ende al zyn werk getrouw.

Num. 23. 19. Godt en is geen man, dat hy liegen foude.

Dewyl God nu alle deeze volmaaktheden in den hoogften graad bezit, zo is Hy ook aan niemant onderworpen, en geniet Hy het zaligfte vergenoegen. De fchrift noemt Hem daarom: de alléén zalige God.

1. Tim. 6. 15; vergeleken met Hand. derApost. 17. 25: God behoeft niets.

Dees

Wat,van zyne waarheid_ en waarachtig, heid?

Waarin beflaat de hocgfle ge« lukzaligheid van Ood?

Sluiten