Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom hee God: de almag tige Scheppe des hemels c der aarde ?

Hoe hceFt Go< de waereld ge fchapen?

Waarom wori God in d iel) lift Vadc genaamd'?

Waarin beftan de voortdmi rende zorg va God voor d waereld ?

16 I. AFDEELING.

t Dces God heeft zyne verhevene voli- maaktheden, voornaamelyk zyne almagt, wyshcid, en goedheid, door de fchepping der waereld geopenbaard. Uit dien hoofde heet Hy: de almagtige Schepper des hemels en der aarde.

Gen. i. i. In den beginne fchiep Godt den hemel en de aerde.

i God heeft de waereld uit Niet gefchapen, enkel door zyn' almagtigen wil, dewyl'er van te vooren niets in wezen was.

Heb. ii. 3. Door het geloove verftaen wy dat de werelt door 'f woord Gods is toebereyt, alfoo dat de dingen die men Jiet, niet geworden zyn uyt dingen, die gefien worden.

i Dewyl Hy onöphoudelyk voor het beste r van de waereld, en, byzonder, voor de redelyke fchepfclen ,zorgt, zo draagt Hy, uit dien hoofde, in de fchrift den naam van Vader.

Eph. 4. 6. Een Godt ende Vader van alk. Mal. 2. 10. Hebben wy niet alle eenen Vader? en heeft niet een Godt ons gefchapen? t Deeze voortduurende zorg van God i voor de waereld, beltaat hierin: dat God "beftendig voortvaart ter onderhouding, of voortdimring, der fchepfelen in de waereld '

Sluiten