Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE STUK. r<

geboren Soon onfen Heere: die ontfangen i. van den Heyligen Geest, geboren uyt dt Maagt Maria , geleden heeft onderPontio Pi lato , is gekrayst, geftorven ende hegraven , nedergedaelt ter hellen: Ten derden dage wederom opgejlaen van den dooden: Opgevaren ten hemel, fittende ter rechterhant Godts des Almachtigen Vaders: Vm daer hy komen fal te oordeelen de levende ende doode.

Het geloof aan Jefus Christus is de grond van den Christelyken Godsdienst, dat is: die onderwyzing ter gelukzaligheid van zondigende menfchen, welke Jefus Christus onder de Jooden het eerfte heeft ingevoerd.

Aan Jefus Christus gelooven, heet, in het algemeen ,zo veel,als: i) van zyn' Perfoon, zyne eigenlyke beftemming van God, en van zyne verdienfte voor de gelukzaligheid der menfchen, een rechtmaatig begrip hebben; 2) op vaste, op geheel onbetwistbaare, gronden overtuigd zyn, dat Hy-alléén de groote Leeraar en Verlosfer der menfchen is geweest, dien God aan hen beloofd had.

Gelooven, dat deeze Jefus Christus de eengeboren zoon van God, en onze Heer B 2, is,

1

Wat is, in het algemeen, van 't gelooven aan Jefus Christus aan te merken V

Wat heet,in't algemeen : aan Jefus Christus gelooven?

Vut heet: geooven dat Jeus Christus

Sluiten