Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loof dat Oltristtts geleder

heeft, —

gcftorveu is ?

Wat zullen de woorden beteekenen: Hy is bejiaavcn en nedergedaald ter helle ?

Welk eene waardy en nuttigheid heeft het geloof aan Jefus leere en opoffering inlyüen en dood ?

(

< (

J

24 I. AFDEELING.

de leere en den dood van Jefus Christus mogelyk zyn gemaakt, dit is het waarvan wy, volgens de getuigenis zyner apostelen, bekennen overtuigd te zyn, wanneer wy zeggen: ik geloof dat Christus geleden heeft onder Pontio Pilato, gekruist geworden, en geftorven is.

Door de volgende woorden: Hy is begraaven geworden, en nedergedaald ter helle, zal wel niets meerder worden aangewezen, dan de vaste overtuiging, dat Christus wezendlyk aan het kruis is geftorven; dat is: dat zyne menfchelyke ziel werklyk in den dood van haar ligchaam afgefcheidcn is geweest, en zich bevonden heeft in den toeftand van alle menfchelyke zielen die van baare ligchaamen zyn afgefcheidcn.

Het geloof, dat Christus, naar Gods wyze bedoeling, tot der menfchen gelukzaligbeid, waarachtig tot derzclver heil en best Dp de aarde geleefd, en zich in het lyden :n den dood opgeofferd heeft, is, in het al;emeen, in ttaat, onze harten te heiligen, :n ons daardoor de beloofde zaligheid waarlig en deelachtig te maaken.

Gal. 2. 20. Ick levé, [doch] niet meer ck, maar Christus keft in my: ende het

ge-

Sluiten