Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welk eene verandering viel 'er dan met Hem voor ? en lioe word dezelve in de geloofsbelydenisopgegeevcn ?

t

<

t

t

t

Met wat oog- . merk gef'chiedde dit? I

V

ó

2S I. AFDEELING.

van de waarheid zyner opftandinge te verzekeren , en hen nog veele heilzaame onderrich tingen mede te deelen, verliet Hy deeze aarde, en fcheidde van hen.

Volgens het verhaal van zyne jongeren, voor wier oogen deeze verandering met Hem gebeurde, ging Hy, met een verklaard en onfterflyk ligchaam, naar de plaats der volmaaktfte gelukzaligheid, dat is, ten hemel in, en wierd aldaar verheven tot den boogften graad van eere, van magt, en fan hcerlykhcid. In de gefchiedenis van Elem, en in de geloofsbelydenis, heet dit: iy is opgevaaren ten hemel,en zit ter recherhand van God des almagtigcn Vaders.

Hand. Apost. i. 9. Hy wiert opgenomen 'aer zy het fagen, ende een woleke nam hem vech van haren oogen.

Mare. i(5. 19. De Heere dan , na 'at hy tot haer gefproken hadde, is opgenoten in den hemel, ende is gefeten aen de reclu >r [liant] Godts.

Dit gefchiedde met het oogmerk, dat ly , in de bezitnecming der heerlykheid '•elke Hem, na het volbragte lyden, van ;0d was beftemd, de bclooning voor zyne iepe vernedering en voor zyne gehoorzaamheid

Sluiten