Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE STUK. 2$

hcid zou ontfangen; maar tevens, om daardoor de hoop op een ander en beter leven te bekrachtigen, welke Hy zynen jongeren, als een gevolg van een Godzalig leven, had medegedeeld.

Philipp. 2. 8—11. Ende in gedaente gevonden als een menfche, heeft hy hem felven, vernedert , gehoorfaem geworden fynde tot den doot, ja den doot des kruyees. Daer om heeft hem oock Godt uytermaeten verhoogt, ende heeft hem eenen naem gegeven, welcke boven allen naem is: Op dat in den name Jefu zich foude buygen alle knye der gene die in den hemel, ende die op de aerde , ende die onder de aerde zyn: Ende alle tongefoudebelyden dat Jefus Christus de Heere fy, tot heerlickheyt Godts des Vaders.

Joh. 14. 2. 3. Ick ga henen om u plaetfe te bereyden. Ende foo wanneer ick henen fal gegaen zyn, ende u plaetfe fal bereyt hebben, foo kome ik weder, ende fal u tot my nemen, op dat gy oock zyn meugt daer ick ben.

Dit heerlyk uiteinde van het leven van Jefus , op de aarde, zal voor alle de belyderen zyner leere eene geftadigeaanfpooring zyn, om Hem op den weg van geloof en gehoorzaamheid na te velgen, indien zy

eens,

Waartoe z.it dit heerlyk uiteinde van Jefus leven op de aarde, de belydereu zyner leere aanlpooven ?

Sluiten