Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat heet: cenegemeenfchapdei- heiligen gelooven ?

1 i

i

Waartoe zyn de belydcrsder leere van Jefus, uit hoofde van dit geloof, verpligt ?

58 t AFDEELING.

Eene gemeenfchap der heiligen gelooven, :eet: gelooven dat de leden deezer onzichtbare kerk van God en Christus op de aarIe, niet Hechts met hunnen Opperhoofd, [efus Christus, maar ook door de medeleelneeming aan alle door Hem verworve. ie hemelfche zegeningen, onderling in ee1e zekere geloofs-gemeenfchap ftaan.

Eph. 4. 4. 5. Een lichaem is het, ende eenen geest, gelykerwys gy ook geroepen zyt tot eene hope uwer beroepinge: Een Heere, zen geloove, eenen doop.

Dit geloof aan eene algemeene kerk van Jefus op de aarde, en aan deeze gemeenfchaplyke deelneeming aan alle de weldaa. den van zyne verlosfmg, verpligt de werkLyke belyderen zyner leere, dat zy, niettegenftaande eene verfcheidenheid van kerklyke leerbegrippen, welken zy mogten omhelzen, elkander echter zullen verdraagen, beminnen, en dienen.

Eph. 4. 3. U beneerjligende te behouden de eenigheyt des Geests door den bant des vredes.

Col. 3. 13. Verdragende malkanderen. I Pet. 4. 10. Een yegelick gelyk hy ga-

Sluiten