Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat heet: eene opftanding van het vteesch ei| een eeuwig leven gelooven ?

\ (

(

i

J o

i

Vi'at leerenjeiusen zyne • apostelen , van c tte toekomende opwekking van n alle menfchen l tot een on derf c lyk leven ? j_

V C V

e

(

z

40 I. AFDEELING.

Matth. 6. 14. Want indien gy den menfchen hare misdaden vergeeft, foo fal uwe Hemelfche Vader oock u vergeven.

Eene opftanding des vleesch, en een eeuwig even gelooven; heet: op de verzekering van [efus, met een allervast vertrouwen, geloo/en, dat God onze ligchaamen ten eenijen tyde weder leevend maaken, en dezelren , in een' veel' volmaakter' ftaat dan de egenwoordigc, weder met onze zielen tot en onfterflyk, of onvcrgangklyk, leven reréénigen zal.

Joh. 5. 28. 29. De ure komt, in welke alle die 'i de graven zyn zyne ftemmenfullen horen. Ende dien uytgaen, die 't goede gedaen hebben tot dg t)Jlandinge des levens: ende die Hquadegedaen ebben tot de opftandinge der verdoemenisfe.

Deeze opwekking der dooden zal eens oor de kracht van God en Jefus Christus, aar de leere van Jefus, deeze gevolgen heben: dat alle de geenen die ooit op de aarde ebben geleefd, vroomen en godloozcn, reder een nieuw en onvcrgangklyk lighaam bekomen, maar de ligchaamen der roomen , in 't byzondcr, eene heerlyke, n met het verklaarde ligchaam van Jefus 'hristus gelykvormigc, geftaltc verkrygen •dien. Kom.

Sluiten