Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat vorderen Jefus en zyne jongeren in 't algemeen van alie bclyderen zyner leere, indien zyaan derzelver beloofde gelukzaligheden deel willen hebben ?

Wat is.volgcns de leerevan Jefus en zyne apostelen, het geloof als een pligc en voorwaarde ter zaligheid ?

4c5 II. AFDEELING.

te worden met die gronden, uit hoofde' van welken hy tot vervulling dier pligten verbonden is.

Joh. 17. 3. Ende dit is het eeuwige leven, dat fy u kennen den eenigen waerachtigen Godt, ende Je/urn Christum, dien gy gebonden hebt.

Jefus en zyne jongeren Vorderen van hen, die zyne leere willen aanneemen, en aan derzelver beloofde gelukzaligheden deel hebben, — geloof, — boete, — en heiliging des levens.

Mare. 1. 15. Bekeert u, ende gelooft den Euangelio.

Heb. 12. 14. Jaeght — na — de heilighmakinge, fonder welke niemant den Heere Hen en fal.

I.

VAN HET GELOOF.

Het geloof, 't welk Jefus en zyne jongeren van de belyderen zyner leere, als een' pligt en voorwaarde, ter verkryging van haare beloofde gelukzaligheden vorderen , is van zodanig een geloof, dat enkel in eene duidelyke kennis, en goedkeurende

Sluiten