Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoeheeftjcfus den wezendlyken inhoud deezer wet, en te gelyk den geheelen omvang van alle Christelyke pligten bepaalde r aangewescn ?

S6 II. AFDEELING.

ff. Want in fes dagen heeft de heere den hemel, ende de aerde gemaeckt, de zee, ende alles wat daer in is, ende hy rustte ten fevenden dage: daerom zegende de heere den Sabbathdagh, ende heylighde den felven.

Eert uwen vader ende uwe moeder, op dat uwe dagen verlenght worden in den landt dat u de heere uwe Godt geeft. Gy en fult niet dootflaen. Gy en fult niet echtbreken. Gy en fult niet ftelen. Gy en fult geen valfche getuygenisfe fpreken tegen uwen naesten.

Gy en fult niet begeer en uwes naesten huys: gy en fult niet begeeren uwes naesten wyf, noch fynen dienstknecht, noch fyne dienstmaeght, noch fynen osfe, noch fynen ezel, noch yet dat uwes naesten is.

Den wezendlykcn inhoud deezer wet heeft Jefus naauwkeuriger bepaald, en te gelyk den geheelen omvang van alle Christelyke pligten zeer duidelyk aangewezen, wanneer Hy zegt:

Gy zult liefhebben den Heere uwe Godt met geheel uw' herte, ende met geheel uwe ziele, ende met geheel uw' verftant, ende uwen naesten als u felven.

Op-

Sluiten