Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STÜ' K. 59 i Petr. i. 17. Wandelt in vreefe den tyt uwer inwopninge.

Dat wy ons gehcclënal aan zynen dienst overgeeven, ons ook in het openbaar met anderen in zynen dienst volmaaken.

Rom. 12. 1. Stelt uwe lichamen tot een levende, heylige, [ende] Gode welbehagelicke offerhande, [welcke is] uwen redelicken Godts. dienst.

Heb. 10. 25. Laet ons onfe onderlinge byeen-komjie niet nalaten.

Dat wy Hem voor alle zyne weklaaden van gantfchen harte danken.

Eph. 5. 20. Danckende alle tyt over alle dingen Godt.

Dat wy tot God bidden, en Hem in alle onze nooden aanroepen.

Matth. 26. 41. Bidt, op dat gy niet in verfoekinge en komt.

Jac. 1. 5. Indien yemant van u wysheyt ontbreekt, dat hyfe van Godt begeere.

Dat wy ons aan zyne genade, zyne befcherming, en zyne voorzorge, met volkomen vergenoegdheid in alle zyne fchikkingen, overlaaten, en op Hem-alléén ons vertrouwen Hellen.

1 iPetr

De verknochtheid aan zynen dienst ï

De dankbaarheid jegens God?

Het gebed tot God,en de aanroeping Gods?

Deversenoegdheid met God , en het vertrouwen op God?

Sluiten