Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STUK. 61

Dat wy het geloof aan God en Jefus Christus openlyk en oprecht belyden.

Rom. 10. 9. 11. Indien gy met uwen mont fult belyden den Heere Jefum, ende met uw' herte gelooven, dat hem Godt uyt den dooden opgeweckt heeft, foo fult gy falig •worden. Want, enz.

Dat wy God en Jefus Christus navolgen, en vooral het gevoelen en den wandel van Jefus Christus tot een voorbeeld voor ons gevoelen en wandel aanneemen.

Matth. 5. 48. Weest gy lieden

volmaeckt, gelyck uw' vader, die in de hemelen is, volmaekt is.

Eph. 5. 1. Zyt — navolgers Godts als geliefde kinderen.

1 Petr. 2. 21. Christus heeft ons een exempel nagelaten, op dat gyfyne voet/tappen foudet navolgen.

Philipp. 2. 5. Dat gevoelen zy in u, 't welck oock in Christo Jefu was.

2. PLIGTEN DER LIEFDE TOT ONSZELVEN

Wanneer wy God recht beminnen, zullen wy ook onzen naasten beminnen. Naar

't VOOr-

Ie openlyke

>elydenis des ■eloofs aan 3od en Jefus Christus?

De navolging van God eii Jefus Christus ?

Joe zullen wy, ïaar 't voor1'chriftvanGod,van Jefus, en

Sluiten