Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STUK. 75

Heb. 13. 16. Vergeet der weldadigheyt ende der mede-deelfaemheyt niet.

Gal. 6. 2. Draegt malkanders lasten.

Jefus en zyne apostelen waarfchouwen dikwyls en ernstig voorde volgende ondeugden , als regelrecht ftrydig tegen eene algemeene menschlievendheid; te weeten: voor nyd, haat, toorne, twist, wraakzucht, verachting, liefdeloos oordeelen, lastering, onrechtvaardigheid, onbarmhartigheid ,ftrengheid en wrccdaartigheid, valschheid, zottenklap, bedrog, logen, dicvery, valfchc getuigenis, doodflag.

Gal. 5. 19. De wercken des vleefchs— zyn openbaar: — vyantfchappen, twisten, afgunstigheden , toorne, gekyf, tweedracht, — nyt, moort, —• die fulcke dingen doen fullen het Coninckrycke Godts niet en be-erven.

Rom. 12. 19. Wreekt u felven niet.

Eph. 4. 31. Alle — lasteringe zy van u geweert.

Jac. 4. 11. Spreeckt niet qualick van malkanderen.

2. Tim. 2. 19. Een yegelik die den name Christi noemt fia af van ongerechtigheyt. Jac. 2. 13. Een onbarmhertigh oordeel [fal

ga en]

Voor welke Ondeugden,regelrecht tegen eene algemeene menschlievendheid ftrydcnde , waarfchouwen Jefus en zyne apostelen 'i

Sluiten