Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STUK. 79

de fchattingen en belastingen getrouwelyk opbrengen moeten.

Rom 13. 1. Alle ziele zy den Machten over [haer] gvftelt onderworpen.

Rom. 13. 3. Wilt gy — de Macht niet vree/en? doet het goede.

Rom. 13. 5. Het is norligh onderworpen te zyn, niet alleenlick om der ftraffe, maer oock om der confidentie wille.

Rom. 13. 6. Daerom hetaelt gy oock fchattinge, (of moet gy fchatting betalen.)

Rom. 13. 7. Soo geeft dan een yegelik dat gy fchuldigh zyt : fchattinge , dien gy de fchattinge [fchuldigh zyt.]

1 Tim. 2. 1. 2. Ick vermane — voor alle dingen , dat gedaen worden fmeeckingen, gebeden , voorbiddingen, danckfeggingen — voor Coningen , ende alle die in hoogheyt zyn.

Dat hy , die een openbaar ampt , inzonderheid het ampt eens leeraars,bekleed, hetzelve met de uiterfte naauvvkeurigheid des gewetens, en met ongekreukte trouw, moet vyaarneemen.

Rom. 12. 7. [Soo laet ons die gaven hefteden,] — het zy bedieninge in 't bedienen: het zy die leert in het leeren.

1 Cor.

Vin die gccïen, die open. ;>aarc ampten ickleeden, en voornaamelyk van de lceraaren V

Sluiten