Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STUK. 81 Col. 4. 1. Gy heeren doet [uwen] dienstknechten recht ende gelyck. Philem. 16. 18.

Maar dat ook de dienstboden hunne hee- ' ren eeren, hunne bevelen gehoorzaamen, en hunnen dienst met getrouwheid van geweten moeten verrichten.

Eph. 6. 5—7. Gy dienstknechten zyt ge* hcorfaem [uwen] heeren — niet na oogendienst, _ maer — doende den wille Godts van herten. Dienende met goetwilligheyt den Heere. — Vergeleken met Col. 3. 22. 23-

1 Tim. 6. 1. De dienstknechten—fullen hare heeren aller eere weerdigh achten.

Tit. 2. 9. 10. De dienstknechten [vermaent] datfy hare eygene heeren onderdanigh zyn, datfe in allen welhehagelick zyn , niet tegen/prekende: niet onttreckende, maer alle goede trouwe bewyfende.

Dat ouders hunne kinderen ter kennisfe en in de vreeze van God opvoeden, voor hunne gezondheid zorgen, en zo veel zy kunnen ook hun tydelyk geluk moeten trachten te bevorderen.

Eph. 6. 4. Gy vaders — voedt uwe kinderen op in de leeringe, ende vermaninge des Heeren.

F 2 Cor.

)cr dienstbo-

Len?

Der ouderen T

Sluiten