Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STUK. 83

Eph. 5. 2 8. De mannen zyn fchuldig hart eygene vrouwen lief te hebben.

Heb. 13. 4. Het houwelick [is] eerlick on. der allen, ende het bedde onbevleckt.

Dat de ryken en aanzienlyken hunne rykdoramen en voorrechten by uitftek moeten aanwenden om goed te doen, en in weldaadigheid en edele bedryven ryk te zyn.

1 Joh. 3. 17. Soo wie nu het goet der we. relt heeft, ende fiet fynen broeder gebreck hebben, ende fluyt fyn her te toe voor hem, hoe blyft de liefde Gods in hem?

1 Tim. 6. 17. 18. Den ryeken in defe tegenwoordige wereldt beveelt dat fy niet hooghmoedigh en zyn — maer — dat fy weldadigh zyn, ryeke worden in goede wenken, geeme mededeelende zyn, [ende] gemeenfaem.

Rom. 12. 16. Voegt u tot de nedrige.

Dat, integendeel, de armen en geringen de weldaaden, welken de ryken en aanzienlyken hen bewyzen, dankbaar erkennen, en hen de behoorlyke eere geeven moeten.

1 Thesf. 5. 18. Zyt dankbaar in alles.

Rom. 13. 7- Geeft — een yegelick dat

gy fchuldigh zyt: eere, dien gy dn

eere [fchuldigh zyt.]

F a DER«

Der ryken en aanzienlyken ?

Der armen ca

geringen ?

Sluiten