Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar heeft Je, fusons zelf geleerd , om welke goederen. en hóe wy God moetenhidden?

Hoe luid ditgcbed?

J

i (

1 1

i l

Wat heeft Jefus door dit ge bed ons willen ] Ivoren ? 1

38 III. AFDEELING. ï Joh. 5. 14. 15. Ditisdevrymoedigheyt

die wy tot hem hebben, dat foo wy yet bid-

den na fynen wille hy ons verhoort. Enz.

De beste aanwyzing, om welke goederen des ligchaams en der ziele wy God, voornaamelyk, in elk gebed aanroepen, en met welk eene gemoedsgefteltenis wy Hem daarom bidden moeten, heeft Jefus zelf ons gegeeven in het voorbeeld van het bekende gebed, welk wy, om deszelfs begin, het Onze Vader, of ook, met betrekking tot Hem, die het ons gaf, het Gebed des Heeren, gewoon zyn te noemen.

Dit gebed ftaat by Matth. 6. 9—13.611 by Luc. 11. 1—4. cnluid als volgt:

Onfe Vader, die in de Hemelen [zy touwen laem werde geheylight. Uw Coninkryke kome. Uwen wille gefchiede gelyck in den hemel [al. 00] oock op der aerden. Onf dagelicks broot \eeft ons heden. Ende vergeeft ons onfe fchullen, gelyck oock wy verg.ven onfe fchuldena. en. Ende en leyt ons niet in verfoeckinge, naer verlost ons van den boofen. Want uw' is iet Coninkryke, ende de kragt, ende de heerikheyt, in der eeuwigheyt, Amen.

Door dit gebed wilde Jefus ons hoofdzaakvkleeren, dat wy, God biddende,of, met

God

Sluiten