Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE STUK. 91 mede zelfs de hooger hemelgeesten die poogen te volbrengen.

De bede: onf' dageliks broot geeft ons heden, moet onsleeren, dat wy, met eene ongemeene bepaaling, om de vervalling onzer ligchaamlyke behoeften God bidden, Hem allcenlyk om de noodigfte, om de onontbeerelykfte goederen , ter onderhouding d'eezes levens, aanroepen, en Hem, vooral, nimmer voorfchryven moeten, wat, en hoevéél, Hy ons daarvan zal geevcn.

De bede: vergeeft ons onfe fchulden, gelyck oock wy vergeven onfe fchuldenaren, moet ons, aan den eenen kant, leeren, dat, zo menigmaal wy God bidden, wy, met een leevendig gevoel van onze fchulden en ftrafwaardigheid, onze gedachten vestigen moeten op Hem, en op zyne barmhartige bereidwilligheid om ons de ftraffen onzer zonden kwyt te fchelden; en, aan den anderen kant, dat, zo wy wenfehen cn hoopen dat God ons onze zonden zal vergeeven, wy niet alleen in 't algemeen beter, maar, inzonderheid, ook jegens hen, die ons beleedigd hebben, tot verzoening geneigd moeten worden; naar de erinnering en belofte van Christus:

ZG

iVat moet de ledeiouPdageiks broot gééft ms beden, ons eeren?

En watdevol-

gende:vergeeft ons onfe fcbulden,gelyck oock wy vergeven s onfe Schuldenaren?

Sluiten