Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe moet de bede : Jeyt ons niet in verfoeckinge, maer verlost ons van dei! boofen, verftaan, en in ons gebed tot ons nut rrebezigd worden?

]

Wat is eigenlyk bet bcfluir:üw' is liet Conink J ryke, enz.?

1 1 I

(

92 Ut AFDEELING.

zo gy den menfchen hunne zonden vergeeft , zo zal myn hemelfche Vader u de uwen ook vergceven.

Leyt ons niet in verioeckinge, maer verlost ons van den boofen, is eigenlyk eene bede, dat God ons nimmer in zulk eene gefteltenis, in zulk een' toeftand,en zulke betrekkingen moge laaten komen, in welken deftryd tegen de zonde ons te zwaar zy, en wy de verleiding tot dezelve lichtelyk zouden kunnen involgen; — wyders: dat, byaldien wy, echter,geheel onvermydelyk in zulk eene verzoeking geraaken, Hy ons 'cracht gelieve te vcrleenen, om haar te vederftaan, cn, zo wy fomwylen al becwyken,dat Hy nogthans de fchadelyke gevolgen, welken dit bezwykcn voor onze •ust en gelukzaligheid zoude veröorzaaken, genadig gelieve te verhoeden.

Het belluit van dit gebed: want uw' is iet Coninkryke, ende de kragt, ende de leerlikheyt, in der eeuwigheyt,is eene hertaalde erinnering, dat zo wel het begin, als iet einde, van alle onze gebeden, niet alleen •ehclzen moet den lof van God, maar ook le erkenning van zyne heerlyke en zich over Hes uitftrekkende magt, ter vermeerdering

van

Sluiten