Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar waardoor wordderzelver aanhooring eerst eene zeeïiutüae oefening der Godzaligheid V

Well: eene getnoedsgefteldheid is dit?

98 III. AFDEELING.

ken, maaken een voornaam gedeelte uit van den openbaaren Christelyken Godsdienst , en zyn een zeer gefchikt middel, om de kennis in de Christelyke waarheid, onder het gros der Christenen niet alleen te verfpreiden , te onderhouden, en te vermeerderen, maar ook derzelver hartelyke beoefening onder hen te bevorderen.

De dikwerf herhaalde aanbooring dcezer openbaare Godsdienstige verhandelingen, in de vergaderde Christelyke gemeenten, is eene zeer nuttige oefening, en een zeer gefchikt mildel ter bevordering van waare Godzaligheid, wanneer men inzonderheid zich bevlytigt,om met de verëischte gemoedsgefteldheid daarby tegenwoordig te zyn.

Deeze gemoedsgefteldheid beftaat, voornaamelyk, daarin , dat men niet alleen het eigenlyke doelwit van zu'ke Godsdienstige vergaderingen, zelfs wanneer men 'er in tegenwoordig is, beftendig voor oogen hebbe, en dus met eerbiedige aandacht in de openbaare Godsdienstige verhandelingen deel neeme, maar ook het ernftig voorneemen mede derwaarts brenge, en het vervolgens weder met zich neeme, om de voorgedraagen waarheden verder na te denken,

en

Sluiten