Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 III. AFDEELING.

oogmerk; als, by voorbeeld: enkel gewoonheid, en om zich niet van anderen te onderfcheidén; enz, —of, wanneer men, het nachtmaal zullende gebruiken, zich niet bevlytigt om het waare oogmerk, naamelyk, den dood van Jefus te verkondigen, leevendig in gedachten te houden; - of, wanneer men, ten zelfden tyde dat men het nachtmaal .geniet, voorweetend en opzettyk, geen ernftig befluit heeft genomen ter verbetering zyns levens, en men dus regelrecht ftrydig handelt tegen de voorfchriften der leere van Jefus; — alsdan doet men datgeene, waarvoor Paulus de eerfte belyders der leere van Jefus waarfchouwt: men geniet het nachtmaal onwaardig, en men laad dus, gelyk fommigen onder hen, Gods mishagen en kastydingen op zich.

I Cor. ii. 27—29. Wie onweerdelick dit broot eet, ofte den drinkbeker des Heeren drinckt, die fal fchuldig zyn aen 't lichaem ende bloet des Heeren. Maer de menfche beproeve hem felven, ende eete alfo van het broot, ende drincke van den drinckbeker. Want die onteerdiglick eet ende drinkt, die eet ende drinckt hem felven een oordeel.

Zo-

Sluiten