Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i7 )

Ik gaa de fouten dier daadzaaken verbeteren met al die openhartigheid die men in het onderzoek van verfchillen behoorde te gebruikenMijne bewijzen zullen getrokken zijn uit de, rapporten en waarneemingen die in Engeland gedaan zijn, zedert omtrent agttieu maanden door de geneesheeren Jenner, Pearfon, Simmons en meer bijzonder door woodville , ge-, neesheer van het Hospitaal van Inenting te Londen. De Franfehe Geneesheeren, die dee? ze nieuwigheid hebben willen beproeven, hebben hunne denkbeelden uit dezelfde bron geput j en dus kunnen wij niet oordeelen dan over het geen in Engeland verrigt is; daar deeze ziekte der Koeiën ons onbekend was, en de proeven, die in Frankrijk genomen zijn, zelfs niet overeenkomen met het geen door de Engelfche .Geneesheeren is bekend gemaaakt.

Onze fchrijver zegt, dat men in Engeland zo fterk gelooft aan de bevrijding door de Koeipokftof als aan die van de Paratonnerre. Zie hier wat 'er van waar zij: er zijn ilecbts weinig Geneesheeren, die deeze nieuwigheid beproefd hebben; het getal haarer voorftandeis vermindert van dag tot dag; zie hier er het bewijs van: een brief, die ik in handen heb, komende uit Londen, kondigt mij aan dat een B der

Sluiten