Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5 )

men, wel zou kunnen omverwerpen ; doch tot hiertoe, geloof ik, moest men zich onthouden van voor of tegen te beflisfen, en de oprechte oogmerken van 't Committé, dat in Parys met deeze proeven belast is, beter waardeeren. Al deszelfs werkzaamheden zijn inderdaad uitgevoerd onder het oog van een groot getal van lieden van de kunst, en hunne publiciteit heeft moeten doen oordeelen over deszelfs onpartijdigheid, en over deszelfs ieverige begeerte om de waarheid uit zo veele verfchillende gevoelens te onderfcheiden. Wanneer men daarenboven alleen had willen redeneeren uit het geen in Engeland gebeurd was, moest men zich nog onthouden van beflisfend te oordeelen, wijl de Engelfche Geneesheeren zelve niet met elkander overeenftemmen.

In weerwil van dat alles, hebben eenige perfoonen onder ons het verfchil kunnen beflisfen, en het oordeel van het Committé, hoe dat ook * zijn moge, vooruit loopen. Een naamloos Schrijver heeft in het Journal de Paris van den ao July in eenen buitenfpoorigen lof omtrent de Inenting met de Koeipokftof zich uitgelaaten. Als men hem hoorde, dan bezat hij al de bewijzen die onder alle betrekkingen dezelve boven de gewoone Inenting moeten doen zegepraalen;

en

Sluiten