Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *J )

en het heeft aan onzen Advocaat, niet ontbroken om de Iaatfte van den troon te werpen, en tot het niet te doen nederdaalen, De Burger Vaume heeft van zijnen kant dien Aroom van loftuitingen niet kunnen weerftaan, en, aange» vuurd zijnde om de gewoone wijze van Inenting te wreeken, heeft hij op zijne beurt uitgevaaren tegen de Inenting met de Koeipokftof, tegen den naamloozen Schrijver, tegen eenige Engelfche Geneesheeren, en zelfs een weinig tegen het Committé. Hoe gegrond ook zijne tegenwerpingen mogen zijn, hoe oprecht hij ook in dit twistgeding moge te werk gaan , zo als hij zelf zich uitdrukt, zuilen wel al die middelen genoeg zijn om tot de waarheid te komen ? en zal het niet altijd veel beter zijn om van den kant van 't Committé, dat haare nafpeuringen vervordert, het rapport, uit hunne bevindingen opgemaakt, af te wagten, óm de Inenting met de Koeipokftof aan te neemen of te verwerpen ? Men moet bekennen dat, zo de Koeipokftof een behoedmiddel ware tegen de menfchelijke Pokftof, zo zij die kon opneernen cf haar haarekragt ontneemen, dan zou dit een zeer groot goed voor het menschdom zijn; want die ftof brengt in het menichelijk ügchaam eene zoo goedaartige ziekte voort, dat men haar niet als eene ziekte

be-

Sluiten