Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 32 )

dat de Koeipokftof tegen deeze ziekte beveiligde, en dat de daar door verwekt wordende ziekte noch befmettelijk, noch doodeüjk, noch zwaar was, zich gehaast on deeze nieuwe wijze van Inenting te verfpreiden, en hebben- 't zich niet tot fchande "gerekend om zelve die in practijk te brengen. .

Het is bekend dat in Engeland de Inenting overgelaaten was aan Chirurgijns, Apthecars of aan die lieden van de kunst, welke zich aan dit gedeelde der Geneeskunde toegewijd hadden. Zo ik de weldaadige uitwerkingen van de Koeipokftof bewonderd heb, ben ik niet minder getroffen geweest over de belangeloosheid waarmede de Engelfche Geneesheeren en inënters bezig waren om een behoedmiddel te verfpreiden tegen eene ziekte, wier beftaan hen verrijkte- Tegenwoordig geeft men voor de inenting met de Koeipokftof flechts de helft van den prijs, dien men voor de oude gaf, omdat de nienwe wijze van Inenting naauwlijk eenige andere zorg van den kant des Geneesheers vordert, dan alleen die van te bevestigen, dat de Ingeente perfoon de ziekte der Koeipokftof wel gehad heeft. De zelfde belangeloosheid, dezelfde iever voor het algemeene welzijn bezieltde Franfche Geneesheeren, en Frankrijk zal daar van welhaast dezelfde voordeden genieteten.

TA-

Sluiten