Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B E R I G T.

JDaax in deeze tydsgewrigten de Nieuwsgierige Leezer opgepropt word met eene menigte Gefchriften, die eens geleezen zynde voor altoos verbannen worden en niets tneêr waardig zyn, dan dat ze in de winkelen der kruidenieren gebruikt worden; Zo heb ik in myne ledige uuren my beproeft, of ik niet in ftaat zoude zyn, om myne Landgenoten een Werkje te verfchaffen, waar in men dé toe. dragt van Zaken, de Staatkunde betreffende, van deeze Republiek konde ontdekken. Ik heb hier aan gearbeid en bied den gunftige Leezer het zeive aan, niet geheel, daar ik voornemens ben om het zelve by Stukjes medetedeelen — De keurige uitvoering welke den Heere J. Noms gelukt is, in het vertaaien der fchoone Fabelen van den Heere de la Fontaine, gaf my aanleiding om dit Werkje by de hand te nemen en eens te beproeven, in hoe verre ik dien Kundigen konde navliegen — Ik zeg de keurige uitvoering en

die hier aan twyffeld, gelieve Hechts het 2de Deel van het GenoodfchapS1 ne Labore Nihil in te zien, en de vertaalde Fabelen,by die van den

Heere J. Noms te vergeJyken. zo myne

beproefde arbeid aan den gunftigen Leezer mag behagen, zal ik hem meêr vergasten op keur van Staatkundige lekkernyën, en zal trachten alles aan

te

Sluiten